Kilarowie

Edward Kilar

Edward Kilar

Julia Kilar

Julia Kilar

Kazimierz Kilar z matką Julią i żoną Stanisławą - Jarosław

Kazimierz Kilar z matką Julią i żoną Stanisławą - Jarosław

Kazimierz Kilar

Kazimierz Kilar

Mogiła, w której spoczywa Alfred Kilar

Mogiła, w której spoczywa Alfred Kilar

Odpis aktu urodzenia K. Kilara

Odpis aktu urodzenia K. Kilara

Potwierdzenie miejsca pochówku Alfreda Kilara

Potwierdzenie miejsca pochówku Alfreda Kilara

Potwierdzenie obywatelstwa J. Kilar

Potwierdzenie obywatelstwa J. Kilar